Όροι Χρήσης

 1. Γενικοί Όροι Χρήσης

1.1. Κάθε φορά που γίνεται χρήση της ιστοσελίδας Sexy.gr, ο χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς καμία επιφύλαξη τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, που περιλαμβάνονται στο παρόν και δεσμεύεται προς συμμόρφωση με αυτούς.

1.2. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, έστω και μερικά, δεν επιτρέπεται να προχωρήσει στη χρήση του Sexy.gr.

1.3. Μόνο όσοι έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση του Sexy.gr. Η χρήση του Sexy.gr από ανηλίκους επιτρέπεται μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων.

 1. Υποχρεώσεις – Ευθύνη Χρηστών του Sexy.gr

2.1. Το Sexy.gr μπορεί να προσπελαστεί από το σύνολο των χρηστών που συγκεντρώνουν σωρευτικά τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος.

2.2. Οι χρήστες του Sexy.gr δύνανται να προβάλουν οποιαδήποτε δραστηριότητά τους σε αυτήν και χωρίς το Sexy.gr να ελέγχει τα αίτια της βούλησης προβολής τους. Ο ενδιαφερόμενος για προβολή χρήστης, ο οποίος μπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο υποβάλλει στο Sexy.gr αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδοτούμενου προσώπου κάθε σχετική πληροφορία, που επιθυμεί να προβληθεί στο σύνολο των επισκεπτών του Sexy.gr.

2.3. Ο χρήστης, κατά τη δημιουργία του προφίλ του, μπορεί να προσθέσει μία ή περισσότερες φωτογραφίες, σχετικές με τη δραστηριότητά του. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να εισάγει:

 • την επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο της επιχείρησής του 
 • μία περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • ακριβή διεύθυνση της έδρας του
 • λογότυπο και φωτογραφίες
 • ωράριο λειτουργίας
 • παροχές & χαρακτηριστικά
 • ενδεικτική τιμή της υπηρεσίας που προσφέρει
 • email & τηλέφωνο επικοινωνίας

Όλα τα ως άνω στοιχεία θα είναι προσβάσιμα στο σύνολο των χρηστών του Sexy.gr από τη στιγμή που το προφίλ θα αναρτηθεί στo Sexy.gr, υπό την προυπόθεση ότι έχει καταβάλλει στο Sexy.gr το αντίστοιχο συμφωνημένο τίμημα για την προβολή του.

2.4. Το Sexy.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να προσθέτει ή να αφαιρεί κατηγορίες, επιμέρους δυνατότητες καταχώρησης πληροφοριών, προσδιοριστικές της δραστηριότητας του προβαλλόμενου χρήστη.

2.5. Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται ότι:

 • Η ονομασία του προβαλλόμενου χρήστη και η περιγραφή της δραστηριότητάς του ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και δεν παραβιάζει τα χρηστά ήθη και έθιμα.
 • Για το σύνολο των φωτογραφιών, που ο προβαλλόμενος χρήστης επιθυμεί να ανεβάσει στο Sexy.gr, διατηρεί την πνευματική τους ιδιοκτησία, δεν παραβιάζονται τα δικαιώματα κανενός άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, δεν εμφανίζεται οποιαδήποτε παράσταση σε οποιοδήποτε σημείο της, που να προσβάλλει τα χρηστά ήθη και δεν διαφημίζει ούτε δυσφημεί προϊόν ή επιχείρηση με την οποία ο ίδιος δεν σχετίζεται.
 • Σε περίπτωση που απεικονίζεται οποιοδήποτε πρόσωπο, ο προβαλλόμενος χρήστης έχει λάβει την έγγραφη συναίνεση του αποτυπώμενου προσώπου (σε περίπτωση που είναι ενήλικας και με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα) ή των γονέων του ή/και των κηδεμόνων του (σε περίπτωση που είναι ανήλικος ή έχει τεθεί σε μερική ή ολική δικαστική συμπαράσταση).
 • Κάθε είδους πληροφορία την οποία επιθυμεί ο προβαλλόμενος χρήστης να κοινοποιηθεί στο σύνολο των χρηστών του Sexy.gr είναι αληθής και ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
 • Το Sexy.gr μπορεί, κατά την κρίση της, να διαγράψει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση την καταχώρηση του προβαλλόμενου χρήστη, εφόσον οι φωτογραφίες ή/και τα δηλούμενα στοιχεία εκ μέρους του προβαλλόμενου προκύψουν να είναι ψευδή, αποκρύπτουν την αλήθεια ή προσβάλλουν τα χρηστά ήθη ή/και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο.
 • Ο προβαλλόμενος χρήστης δηλώνει έχει το δικαίωμα και την νόμιμη άδεια για την πραγμάτωση της δραστηριότητας, την οποία δηλώνει ότι ασκεί.
 • Ο προβαλλόμενος χρήστης μπορεί να επιλέξει την κατηγορία (ή τις κατηγορίες), στις οποίες επιθυμεί να καταχωρηθεί η δραστηριότητά του. Οι κατηγορίες δραστηριοτήτων είναι προκαθορισμένες εκ μέρους του το Sexy.gr.
 • Το Sexy.gr διατηρεί το δικαίωμα, με σκοπό την πληρέστερη και κατά το δυνατόν ακριβέστερη κατηγοριοποίηση των προβαλλόμενων χρηστών, κατά την ελεύθερη κρίση της, να μετακινήσει την καταχώρηση του προβαλλόμενου χρήστη από μία κατηγορία δραστηριότητας σε μία άλλη, εφόσον κριθεί ότι το περιεχόμενο δεν αντιστοιχεί στην περιγραφή της κατηγορίας. Μπορεί ακόμα το Sexy.gr, εφόσον ο προβαλλόμενος χρήστης επέλεξε την προβολή του σε περισσότερες της μία κατηγορίες, να αφαιρέσει κάποιες από αυτές, εφόσον δεν προκύπτει η συνάφεια της δραστηριότητας του προβαλλόμενου σε σχέση με την ονομασία της κατηγορίας.
 • Ο προβαλλόμενος χρήστης δύναται να συμπεριλάβει στην καταχώρησή του κάθε πρόσφορο κατά την κρίση του μέσο επικοινωνίας με τον ίδιο. Στην περίπτωση αυτή τα τηλεφωνικά νούμερα, η διεύθυνση του φυσικού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γενικά οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επικοινωνίας, ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα στον ίδιο.
 • Ειδικά για την περίπτωση που ο προβαλλόμενος χρήστης συμπεριλάβει παραπομπή προς οποιαδήποτε τρίτη ιστοσελίδα, το Sexy.gr δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων διαδικτυακών τόπων και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους, καθώς ο χρήστης αποκτά πρόσβαση σε αυτές με δική του αποκλειστική ευθύνη.
 • Για το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί από τη αίτηση του υποψήφιου προβαλλόμενου χρήστη έως την ανάρτησή των πληροφοριών του στο Sexy.gr, το Sexy.gr ουδεμία ευθύνη φέρει, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια εισοδήματος, διαφυγόντα κέρδη, θετικές και αποθετικές ζημίες εν γένει.
 • Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος προς προβολή της δραστηριότητάς του χρήστης είναι νομικό πρόσωπο, ισχύουν όλα τα ανωτέρω αναλογικά.

2.6. Κάθε χρήστης του Sexy.gr δύναται, εφόσον συνδεθεί με τον ατομικό λογαριασμό του, να διατυπώσει οποιοδήποτε σχόλιο εξατομικευμένο ανά προβεβλημένο χρήστη. Κάθε σχόλιο, πρωτού αναρτηθεί, ελέγχεται από το Sexy.gr, η οποία ενθαρρύνει τους χρήστες να διατυπώνουν τις εντυπώσεις τους, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι έχουν σχηματίσει ίδια άποψη αναφορικά με την δραστηριότητα του εκάστοτε προβαλλόμενου χρήστη. το Sexy.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιοποιεί σχόλια, τα οποία είτε είναι υβριστικά είτε, κατά την ελεύθερη και αναιτιολόγητη κρίση του Sexy.gr, είναι κακόβουλα και σκοπό έχουν απλά να πλήξουν την εν γένει εικόνα του προβαλλόμενου χρήστη, χωρίς να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

2.7. Κάθε χρήστης του Sexy.gr δύναται να την χρησιμοποιήσει προκειμένου να προβάλλει, κατά την ελεύθερη κρίση του, το σύνολο των προβαλλόμενων δραστηριότητων του. Είναι ευνόητο, σύμφωνα με τα ανωτέρω, ότι κάθε είδους πληροφορία που σχετίζεται με τους προβαλλόμενους χρήστες θα πρέπει να αξιοποιείται με τη δέουσα επιμέλεια, κοινή λογική και αντίληψη. το Sexy.gr επουδενί δεν ευθύνεται ούτε ελέγχει την ορθότητα των πληροφοριών, που οι προβαλλόμενοι χρήστες αναρτούν. Επισημαίνεται ότι οι συναντήσεις μεταξύ των χρηστών του Sexy.gr, κάθε είδους επικοινωνία και οποιαδήποτε συναλλαγή εναπόκεινται αποκλειστικά στην κρίση τους, χωρίς το Sexy.gr να έχει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια, όπως ενδεικτικά και μη περιοριστικά για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια εισοδήματος, διαφυγόντα κέρδη, θετικές και αποθετικές ζημίες εν γένει, παρενόχληση κάθε είδους, και γενικά πλήρωση της αντικειμενικής και της υποκειμενικής υπόστασης οποιουδήποτε εγκλήματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία καθώς επίσης και για τυχόν δημιουργηθείσες μεταξύ των χρηστών του Sexy.gr αστικές απαιτήσεις.

2.8. Η προβολή της εκάστοτε δραστηριότητας εξαρτάται αποκλειστικά από τον τρόπο αναζήτησης πληροφοριών από τον χρήστη του Sexy.gr, χωρίς να είναι εκ των προτέρων δυνατός ο προκαθορισμών των κριτηρίων της. το Sexy.gr δεν εγγυάται ούτε δεσμεύεται αναφορικά με τον αριθμό των χρηστών, οι οποίοι μπορεί να προσπελάσουν τις προβαλλόμενες δραστηριότητες, ούτε ότι θα συμβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο στην επαύξηση ή στη μείωση του ενδιαφέροντος των χρηστών του Sexy.gr για τις προβαλλόμενες δραστηριότητες.

 1. Κόστος Προβολής και Τρόπος Εξόφλησης

3.1. Ο χρήστης, που επιθυμεί να προβληθεί στo Sexy.gr η δραστηριότητά του κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, υποχρεούται να προκαταβάλλει το συμφωνημένο με το Sexy.gr τίμημα, μέσω των εκάστοτε διαθέσιμων τρόπων εξόφλησης, που αντιστοιχεί στην προβολή του για μία χρονική περίοδο.

3.2. Η προβολή της δραστηριότητας του χρήστη αρχίζει από τη στιγμή που το τίμημα της πληρωμής πιστωθεί στον λογαριασμό του Sexy.gr. το Sexy.gr ουδεμία ευθύνη φέρει για την καθυστέρηση που τυχόν προκύψει από τη στιγμή καταβολής του συμφωνηθέντος χρηματικού ποσού από τον χρήστη έως την πίστωση του λογαριασμού του Sexy.gr. Σε κάθε περίπτωση, ο χρόνος προβολής του χρήστη λογίζεται από τον πραγματικό χρόνο έναρξης της προβολής της δραστηριότητάς του και όχι αναδρομικά από τον χρόνο καταβολής του συμφωνηθέντος τιμήματος.

3.3. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση που έχει συνάψει με τo Sexy.gr μετά την καταβολή του τιμήματος.

 1. Υποχρεώσεις – Ευθύνη του Sexy.gr

4.1. το Sexy.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Sexy.gr, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του Sexy.gr και των servers της θα είναι αδιάκοπες ή/και εύρυθμες.

4.2. το Sexy.gr δηλώνει ρητά ότι δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, η οποία προβάλλεται από τους προβαλλόμενους χρήστες εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

4.3. το Sexy.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε ανάρτηση Σημείων Ενδιαφέροντος, εφόσον κατά την κρίση της συμβάλλουν στο πλαίσιο της ευρύτερης ενημέρωσης των χρηστών του Sexy.gr, όπως για παράδειγμα ενδεικτικά και μη περιοριστικά αεροδρόμια, νοσοκομεία, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.

4.4. το Sexy.gr δεν φέρνει καμία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις, οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας. Κανένα μέρος του παρεχομένου περιεχομένου στους χρήστες/επισκέπτες του Sexy.gr δεν αποτελεί και δε μπορεί να θεωρηθεί σε καμία περίπτωση, ευθέως ή εμμέσως, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών του Sexy.gr κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν με βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του Sexy.gr.

4.5. το Sexy.gr δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία του Sexy.gr για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή καθώς επίσης και να τροποποιήσει ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης.

4.6. το Sexy.gr διατηρεί το δικαίωμα διαφήμισης του Sexy.gr μέσω της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, του Διαδικτύου και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο κριθεί πρόσφορος. Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί ότι στοιχεία της δραστηριότητάς, που έχει ο ίδιος επιλέξει να προβάλλονται στο Sexy.gr, μπορεί να προβληθούν ή/και να μεταδοθούν ακουστικά ή γραφικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

 1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

5.1. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, λήψη, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του Sexy.gr με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση. το Sexy.gr επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/και συμβατικό δικαίωμά της, πέραν των ρητώς αναφερομένων στην παρούσα παράγραφο.

5.2. Το σύνολο του περιεχομένου του Sexy.gr αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στο Sexy.gr ή κατά περίπτωση στους προβαλλόμενους χρήστες που προβάλλονται στo Sexy.gr και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

 1. Cookies

To Sexy.gr χρησιμοποιεί τεχνολογίες τύπου «Cookies» για την βελτίωση της πλοήγησης των χρηστών. Περισσότερα για τα Cookies μπορείτε να διαβάσετε στην Πολιτική Απορρήτου.

 1. Πολιτική Απορρήτου

το Sexy.gr δύναται να τηρεί και επεξεργάζεται αρχείο των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες οικειοθελώς καταχωρούν στo Sexy.gr, πάντοτε σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και υπό τη χρήση διαδικασιών ασφαλείας. 

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην Πολιτική Απορρήτου.

 1. Τελικές Διατάξεις

8.1. Οι παρόντες όροι χρήσης του Sexy.gr διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις σχετικές διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου, όπως εκάστοτε ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου της παρούσης δε θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει.

8.2. Οποιαδήποτε παράλειψη άσκησης συγκεκριμένου δικαιώματος ή όρου από το Sexy.gr που απορρέει από το παρόν δεν συνιστά παραίτηση από αυτό. Η πρόσβαση στo Sexy.gr από το σύνολο των χρηστών καθώς και η χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών, συνεπάγεται από αυτούς την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου της στο σύνολό τους.

8.3. το Sexy.gr επιφυλάσεται παντός νόμιμου δικαιώματός της για την άσκηση κάθε ενδεδειγμένης δικαστικής και εξωδικαστικής πράξης, εφόσον κριθεί ότι επισκέπτες ή/και χρήστες του Sexy.gr προβαίνουν σε ενέργειες σε βάρος της, οι οποίες ενδεικτικά και μη περιοριστικά μπορεί να επιφέρουν βλάβη στα συμφέροντά της.

8.4. Οι παρόντες όροι χρήσης επέχουν θέση σύμβασης μεταξύ του Sexy.gr και του χρήστη, ο οποίος επιθυμεί να προβάλλει την δραστηριότητά του στo Sexy.gr, με οποιονδήποτε τρόπο. Ο χρήστης, που επιθυμεί να προβάλλει τη δραστηριότητά του στη σελίδα, δηλώνει ότι έχει κατανοήσει και αποδεχθεί πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο του παρόντος κειμένου.

8.5. το Sexy.gr δύναται να τροποποιεί εν όλω η εν μέρη του παρόντες Γενικούς Ορους Χρήσης, χωρίς να είναι υποχρεωμένη να ενημερώνει του χρήστες του Sexy.gr.

8.6. Για κάθε διαφορά οποιασδήποτε φύσεως που μπορεί να ανακύψει από την εφαρμογή του παρόντος, αποκλειστικά καθύλην και κατά τόπο Δικαστήρια ορίζονται αυτά της Αθήνας.

 1. Επικοινωνία

H ηλεκτρονική της διεύθυνση, μέσω της οποίας άμεσα οποιοσδήποτε χρήστης του Sexy.gr μπορεί να υποβάλλει οποιοδήποτε σχετικό σχόλιο ή ερώτημα είναι: sexy.gr/contact. Παράλληλα μπορεί να στείλει μήνυμα με email στο info@sexy.gr.